Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

 

Vår årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

1. Vision.

I vår förskoleverksamhet finns ingen diskriminering eller annan kränkande behandling.

2. Ansvarsfördelning.

Förskolechefs ansvar:
• Det är förskolechefs ansvar enligt lag:
• Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i förskolan.
• Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete att främja barns lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
• Upprätta, utvärdera och revidera en årlig plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samarbete med personal, barn/vårdnadshavare.
• Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
• Om förskolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.

Personalens ansvar:
Det är personalens ansvar att:
• Följa förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
• Föra regelbundna samtal om barns trivsel med både barn och föräldrar.
• Planera och genomföra den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att ingen utsätts för diskriminering eller kränkande behandling.
• Dokumentera händelser som upplevs kränkande och vidta åtgärd enligt förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
• Det är personalens ansvar att göra föräldrarna delaktiga kring arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
• Alla vuxna agerar direkt då vi ser att någon blir kränkt eller utsatt.

3. Kartläggning och nulägesanalys.

Vår strategi för att upptäcka och kartlägga eventuell diskriminering, trakasserier eller
kränkningar är:

• Samtal med barnen enskilt och i grupp om stämningen i barngruppen.
• Utvecklingssamtal med barn och föräldrar.
• Dagliga kontakter med föräldrar.
• Dagliga observationer som följs upp vid avdelningsplanering.
• Enkät till föräldrar

Analys:
Det är viktigt att vara närvarande vid barnens lek både inomhus och utomhus. För att få ett bra språk mellan barn och mellan barn och vuxna så behöver man vara med i barngruppen och vara lyhörd. Vi lär barnen att säga stopp och ropa på personalen när de hamnar i en konflikt med varandra som de inte kan lösa själva. När vi delar in barnen i mindre grupper märker vi att det blir mindre konflikter och
kränkningar. Det är därför viktigt att vi delar in barnen i mindre grupper även om vi har vikarie eller är kort om personal. Trivselregler arbetas fram tillsammans med barnen. Varje avdelning konkretiserar och synliggör trivselreglerna.

4. Diskrimineringsgrunder.

 

 läro2

Så här arbetar vi för att främja flickor och pojkars lika rättigheter: Pedagogerna ska vara observanta på barnens lek och finnas med som stöd. Vi erbjuder alla barn oavsett kön samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vi strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för sig själv och andra i sin omgivning.

Aktiviteter för att nå målen:
Vi utformar våra lekmiljöer så det passar både pojkar och flickor. Vi försöker styra leken så att barnen får möjlighet att leka med allt. Både pojkar och flickor får vara med att göra praktiska göromål. Vi som pedagoger är medvetna om vårt ordval i samtal med barnen och är bra förebilder.
Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

etnisktill

 

Så här arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter:
I vårt arbete med värdegrunden hjälper vi barnen att känna stolthet över sin etniska tillhörighet och att ha respekt för andra. Aktiviteter för att nå målen: Ha barnens etniska tillhörighet i åtanke när vi planerar verksamheten och ta hjälp av modersmålslärarna när vi genomför den. Vi uppmärksammar våra barns etniska tillhörigheters nationaldagar och traditioner. Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

religion

Så här arbetar vi för att främja rättighet till sin egen religion eller trosuppfattning: Vi håller på våra traditioner och firar de tillsammans med barnen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Förskolan ska vara en plats där alla trosuppfattningar ska respekteras. Aktiviteter för att nå målet: Vi erbjuder föräldrar att berätta om sin kultur och traditioner. Vi har även ett samarbete med flick- och pojkskolor i Indien, för barn som har det svårt av olika anledningar. T.ex. barn som far illa, föräldralösa och fattiga barn. Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

funktionshinder

Så här arbetar vi för att främja allas lika värde och anpassa vår verksamhet till alla barn: Vi ser till att likvärdiga alternativ finns för matallergikerna. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Alla barn har samma möjligheter att delta i förskolans verksamhet. Aktiviteter för att nå målen: Göra miljön tydligare t.ex. mer bilder/symboler. När behov uppstår ser personalen till att öka sin kompetens. Tar externa kontakter vid behov. Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

sexuell

Så här arbetar vi för att främja förståelse för olika familjebildningar och alla människors lika värde: Våra blanketter anpassas för att passa alla familjebildningar t.ex. ordet mamma/pappa har bytts ut mot vårdnadshavare. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vi accepterar inte kränkningar (diskriminering och trakasserier) på grund av sexuell läggning. Aktiviteter för att nå målen: Låna barnböcker som handlar om olika familjekonstellationer. Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

kränka

 

Så här arbetar vi för att främja likabehandling: Vi använder av oss av olika verktyg för att lära barnen att lösa konflikter. Årets mål för att förebygga kränkande behandling: Alla ska känna sig trygga och välkomna på vår förskola.

Aktiviteter för att nå målen:
• Vi använder stopp handen som ett verktyg för att markera ”nu vill jag inte”,
• ”respektera mig”, ”vänta på din tur”.
• Vi vuxna är goda förebilder.
• Vi gör trivselregler tillsammans med barnen.
• Vi ingriper aktivt när situationer uppstår.
• Vi ger barnen verktyg att lösa konflikter.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

5. Revidering av likabehandlingsplanen.

Under januari gör varje avdelning en kartläggning och nulägesanalys som grund för
2015 års likabehandlingsplan.

6. Åtgärder vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Skollagen kap 6
10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”

* Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling görs en anmälan till förskolechef.
* Utredning sker.
* Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling görs en plan med åtgärder.

7. Begreppsförklaringar.

Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ, och därmed kränkande, behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler, undervisning och utbildning eller de anställdas förhållningssätt.

Trakasserier
Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som saknar koppling till en diskrimineringsgrund.
Kränkningar kan vara:
• fysiska (slag, knuffar)
• verbala (hot, svordomar, öknamn)
• psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
• texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier).

Befogade tillsägelser
Förbudet att utsätta barn för kränkande behandling gäller naturligtvis inte tillrättavisningar
som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande.

footer-tecknadmörkbrun2