Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Vår årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

1. Vision.

I vår förskoleverksamhet finns ingen diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla ska ha rätt till lika värde, respekt, demokrati och trygghet.

2. Ansvarsfördelning.

Rektorns ansvar:
• Det är rektorns ansvar enligt lag:
• Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i förskolan.
• Se till att det bedrivs ett aktivt och målinriktat arbete att främja barns lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
• Upprätta, utvärdera och revidera en årlig plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samarbete med personal, barn/vårdnadshavare.
• Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
• Om förskolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
• Barn och pedagoger ska ha en god utbildningsmiljö.

Personalens ansvar:
Det är personalens ansvar att:
• Följa förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
• Föra regelbundna samtal om barns trivsel med både barn och föräldrar.
• Planera och genomföra den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att ingen utsätts för diskriminering eller kränkande behandling.
• Dokumentera händelser som upplevs kränkande och vidta åtgärd enligt förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
• Det är personalens ansvar att göra föräldrarna delaktiga kring arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vårdnadshavare ska få information på höstens föräldramöte, i samband med inskolningssamtalet och verksamhetsrådet.
• Alla vuxna på förskolan reagerar direkt då vi ser att någon blir kränkt eller utsatt.

Förebyggande åtgärder i förskolan:
• Vi har goda rutiner kring vår inskolning.
• Daglig kontakt med föräldrar vid hämtning/lämning som skapar trygghet och är informativ.
• Dokumentera mer ex. små block på avdelningarna som lätt är tillgängliga.
• Höstens arbete startar med normer & värde i samtliga barngrupper.
• Konfliktdrama.
• Utvecklingssamtal en månad efter inskolningens start. Övriga barn har ett till två per läsår.
• Samtliga pedagoger på Gyatrollets förskola har gemensamt ansvar för alla barn.
• Reflektioner med barn och pedagoger emellan.
• Kartläggning av vår verksamhet.
• Samtliga arbetar kontinuerligt med att vi har ett gemensamt förhållningssätt.
• Att se/höra varje barn varje dag.
• Samtal med barnen.
• Intervju med barnen vid behov och ex. inför utvecklingssamtal.

3. Kartläggning och nulägesanalys.

Vår strategi för att upptäcka och kartlägga eventuell diskriminering, trakasserier eller
kränkningar är:

• Avdelningarna gör kartläggning varje läsår; inne & ute.
• Samtal med barnen enskilt och i grupp om stämningen i barngruppen.
• Utvecklingssamtal med barn och föräldrar.
• Dagliga kontakter med föräldrar.
• Dagliga observationer/reflektioner som följs upp vid avdelningsplanering.
• Enkät till föräldrar
• Händelser som dokumenteras på vår husmodell och i vår trygghetspärm
• Förskolan utvärderar vår plan för likabehandling/kränkande behandling december och juni.

Analys:

Det är viktigt att vara närvarande vid barnens lek både inomhus och utomhus. För att få ett bra språk mellan barn och mellan barn och vuxna så behöver man vara med i barngruppen och vara lyhörd. Vi lär barnen att säga stopp och ropa på personalen när de hamnar i en konflikt med varandra som de inte kan lösa själva. När vi delar in barnen i mindre grupper märker vi att det blir mindre konflikter och kränkningar. Trivselregler arbetas fram tillsammans med barnen. Varje avdelning konkretiserar och synliggör trivselreglerna.

4. Diskrimineringsgrunder.

 läro2

Så här arbetar vi för att främja flickor och pojkars lika rättigheter: Pedagogerna ska vara observanta på barnens lek och finnas med som stöd. Vi erbjuder alla barn oavsett kön samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vi strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för sig själv och andra i sin omgivning.

Aktiviteter för att nå målen:
• Vi utformar våra lekmiljöer och material så det passar både pojkar och flickor.
• Vi arbetar för att barnen ska få en så stor självkänsla, att de gör sina val utifrån vad de själv vill, inte utifrån förväntningar på dem som pojke/flicka.
• Både pojkar och flickor får vara med att göra praktiska göromål.
• Vi som pedagoger är medvetna om vårt ordval i samtal med barnen och är bra förebilder.
• Att använda barnens namn vid tilltal.
• Vid uppträde får barnen själv välja vad de vill ha på sig ex. lucia.
• Låna fler böcker inom jämställdhet, genus, olikheter och allas värde.
• I större utsträckning vägleda och erbjuda barnen att pröva olika material och miljöer.
• Genom barnenkäter.
• Observera med tvåvägskommunikation, se så att alla barnen får talutrymme. Ställa frågor till de barn som inte pratar så mycket. Låta barnen vara i centrum ex. genom att ha egen bok eller gå varvet runt i samlingen.
• Kritiskt granska våra böcker och sånger ex. byta karaktärer i texter.
• Storsamlingar i lekhallen där olika modersmål representeras.
• Försöka involvera föräldrarna i arbetet med genus/jämställdhet.
• Observera/filma varandra i vårt arbete.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

etnisktill

Så här arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter:
I vårt arbete med värdegrunden hjälper vi barnen att känna stolthet över sin etniska tillhörighet och att ha respekt för andra. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vår förskola ska vara en plats där alla trosuppfattningar ska respekteras.

Aktiviteter för att nå målen:
• Ha barnens etniska tillhörighet i åtanke när vi planerar verksamheten.
• Vi uppmärksammar våra barns etniska tillhörigheters nationaldagar och traditioner.
• Uppmärksammar FN-dagen
• Vi erbjuder böcker, bilder, figurer, sånger ramsor och leksaker som speglar andra kulturer.
• Försöka få en förskola som brevvän i Malmö.
• Vid julfesten ska barnen lämna bort en julklapp som de inte använder och få en julklapp av ett annat barn som inte behöver den “leksaken” – återvinning.
• Gemensam samling med resor till olika länder med biljetter, landning (Youtube), klä oss i typiska kläder, äta deras mat samt att vi pratar om det landet vi har kommit till.  Anna lagar mat från det landet. Detta kan man få med sig på resorna; Språk, namn, lekar, danser, musik, växtlighet, djur och andra olikheter.
• Låna fler böcker om mångfald.
• Använder oss av media ex. Ipad, SVT och skolverket.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

religion

Så här arbetar vi för att främja rättighet till sin egen religion eller trosuppfattning: Vi håller på våra traditioner och firar de tillsammans med barnen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Förskolan ska vara en plats där alla trosuppfattningar ska respekteras. Aktiviteter för att nå målet: Vi erbjuder föräldrar att berätta om sin kultur och traditioner.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

funktionshinder

Så här arbetar vi för att främja allas lika värde och anpassa vår verksamhet till alla barn: Vi ser till att alla barn oavsett funktionshinder har samma möjlighet till aktiviteter som de andra barnen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Alla barn har samma möjligheter att delta i förskolans verksamhet.

Aktiviteter för att nå målen:
• Likvärdiga alternativ finns alltid för matallergikerna.
• Göra miljön tydligare t.ex. mer bilder/symboler.
• När behov uppstår ser personalen till att öka sin kompetens.
• Avdelningarna använder sig av TAKK.
• Vi tar externa kontakter vid behov.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

sexuell

Så här arbetar vi för att främja förståelse för olika familjebildningar och alla människors lika värde: Våra blanketter anpassas för att passa alla familjebildningar t.ex. ordet mamma/pappa har bytts ut mot vårdnadshavare. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vi accepterar inte kränkningar (diskriminering och trakasserier) på grund av sexuell läggning. Aktiviteter för att nå målen:

• Låna barnböcker som handlar om olika familjekonstellationer.
• Vid barns frågor/funderingar är alltid pedagogerna med och är lyhörda samt pratar om detta tillsammans med barnen.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

kränka

Så här arbetar vi för att främja likabehandling: Vi använder av oss av olika verktyg för att lära barnen att lösa konflikter. Årets mål för att förebygga kränkande behandling: Alla ska känna sig trygga och välkomna på vår förskola.

Aktiviteter för att nå målen:
• Vi använder stopp handen som ett verktyg för att markera ”nu vill jag inte”, ”respektera mig” samt ”vänta på din tur”.
• Vi vuxna är goda förebilder.
• Vi gör trivselregler tillsammans med barnen.
• Vi ingriper aktivt när situationer uppstår på avdelningarna. Större händelser lyfts även upp på fredagsmötet.
• Vi ger barnen verktyg för att lösa konflikter.
• Enkäter till barnen. Den ska tas hem och svaras på där – hur mår barnet?
• Mer konfliktdrama – de skapar förståelse för barnen samt AHA-upplevelser.
• Trygghetsvandring.
• Observera/filma varandra i vårt arbete.
• Ha fler pedagogiska diskussioner om kränkande beteende och händelser.
• Varje fredag ser vi vilka händelser som har hänt på vår förskola samt diskuterar genom det.
• Anteckningsböcker på avdelningar där man snabbt kan notera händelser.
• Att alltid lyfta likabehandlingsplanen på föräldramötet och verksamhetsrådet.

Uppföljning och utvärdering görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i december och juni månad.

Ansvar:
Pedagogerna på förskolan och rektorn följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

5. Revidering av likabehandlingsplanen.

Under december och juni gör varje avdelning en kartläggning och nulägesanalys som ligger till grund för vår likabehandlingsplan som uppdateras augusti månad av förskolechef.

6. Åtgärder vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Skollagen kap 6
10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”

* Vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling görs en anmälan till rektorn.
* Utredning sker.
* Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling görs en plan med utredning, åtgärder samt uppföljning.

7. Begreppsförklaringar.

Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ, och därmed kränkande, behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler, undervisning och utbildning eller de anställdas förhållningssätt.

Trakasserier
Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som saknar koppling till en diskrimineringsgrund.
Kränkningar kan vara:
• fysiska (slag, knuffar)
• verbala (hot, svordomar, öknamn)
• psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
• texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier).

Befogade tillsägelser
Förbudet att utsätta barn för kränkande behandling gäller naturligtvis inte tillrättavisningar
som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande.

footer-tecknadmörkbrun2