När ska barnet stanna hemma?

Vid sjukdom

 

Vilka rutiner/policy gäller när barn blir sjuka

Inledning
Spridning av infektioner går inte helt att undvika. Om personal och föräldrar har kunskap om de vanliga infektionssjukdomarna i förskoleålder och om hur de smittar, är det möjligt att hindra onödig smittspridning eller oro för smittspridning.

Det är omöjligt att ge regler som passar alla barn, eftersom infektioner kan utvecklas på olika sätt. En god regel är att låta allmäntillståndet avgöra om barnet ska stanna hemma eller vara på förskolan. Barnet ska orka delta i verksamheten på förskolan, som också inkluderar utevistelse.

Förord
De vanligaste smittsamma sjukdomarna hos små barn är förkylningar, kräkningar, diarréer, ögoninflammation och öroninflammation som går över på ganska kort tid. Mycket talar för att det är bra för barnens hälsa om de undviker antibiotika vid okomplicerade (virusorsakade) luftvägsinfektioner. Andra smittsamma sjukdomar kan ge allvarliga konsekvenser och måste behandlas av läkare.

Syfte och mål
Vi vill på Gyatrollet arbeta med barn som är fria från smittsamma sjukdomar i vår dagliga verksamhet. Vi vill med denna skrift ge praktiska råd och riktlinjer om vad som gäller i förskolan om barnen blir sjuka/får smittsamma sjukdomar.

Barn som är sjuka ska vara hemma i lugn och ro.

Rutiner:

 1. När barnet insjuknar akut på förskolan eller när personalen bedömer att barnet inte orkar delta i verksamheten, kontaktas vårdnadshavaren och en överenskommelse görs om när och hur barnet ska hämtas. I de fall vi inte når vårdnadshavarna försöker vi ge barnet en så avskild plats som möjligt.
 2. Barn med diarré/kräkningar ska vara hemma från förskolan och symptomfri minst 48 timmar före återgång till förskolan. Syskon ska också vara hemma under denna sjukdomstid och det är även önskvärt när vårdnadshavarna är magsjuka. Detta med hänsyn till andra familjer samt personal på förskolan. Allmäntillståndet hos barnet är också avgörande om det kan komma tillbaka till förskolan efter 48 timmar. Barnet ska må bra, äta normalt och klara av en vanlig dag i förskolan.
 3. Meddela förskolan när barnet ska återkomma till verksamheten.

Kom ihågdet är alltid för barnets bästa, när vi ringer och ber Er komma och hämta Ert sjuka barn före dagens slut.

Stanna hemma eller gå tillbaka till förskolan?

Stanna hemma:

 • Barnets allmäntillstånd avgör – barnet skall orka deltaga i alla de vardagliga aktiviteterna, såväl inne som ute.
 • Barn med feber – även lindrig.
 • Barn med hosta som håller barnet vaket hela nätterna.
 • Barn som kräks och /eller har diarréer. Gäller även när ev. syskon har magsjuka/ kräks.
 • Barn som har ögoninflammation får inte komma tillbaka förrän ögat är helt torrt från varig vätska.

Konkreta åtgärder att tänka på vid bedömning om barnet kan återgå till förskolan:

 • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans alla aktiviteter så även utomhusvistelse.
 • Ett feberfritt dygn hemma är en tumregel.
 • Vid antibiotikabehandling bör barnet i regel vara hemma minst 2 dygn.
 • Vid magsjuka/kräkning ska barnet vara hemma 2 dygn/48 h efter det att de är friska för att inte smitta andra. Det är även önskvärt att vårdnadshavare som har magsjuka håller sitt/sina barn hemma.

Ibland kan det vara svårt att avgöra hur barnet mår. Känner du dig osäker kan du rådgöra med BVC eller med Sjukvårdsrådgivningen på telefon nr. 1177

Definition av respekt för att stanna hemma med sjukt barn:
 • Respekt för det sjuka barnet.
 • Respekt för personal och övriga barn som blir smittade i barngruppen.
 • Respekt för personalen som måste ta hand om det sjuka barnet.
 • Respekt för de föräldrar som håller sina sjuka barn hemma och kommer tillbaka med dem friska för att sen vara hemma med sjukt barn igen som blivit smittat.
Medicinering av barn av personal på förskolan:
 • Observera att personal inom förskolan som regel inte får ge receptbelagda läkemedel såsom antibiotika eller Alvedon m.m.
 • Om speciella/akuta behov finns att barnet måste medicineras under sin vistelsetid på förskolan ska samtal föras med personal på barnets avdelning. Ansvaret vid medicinering ligger alltid hos föräldrarna. För att undvika att medicinering sköts av personal, vänligen rådgör med läkare om möjlighet finns att få morgon och kväll.
Hygienrutiner:

Vid många fall av barn som är sjuka höjer vi våra städrutiner:

 • Toaletterna/skötrum städas extra noga.
 • Leksaker och textilier tvättas.
 • Barnen får sina händer spritade, med vårdnadshavarnas godkännande, inför varje måltid efter de tvättat händerna.
 • Ingen mat serveras från borden.
Information ges till vårdnadshavarna:
 • om många barn är sjuka på samma avdelning eller på hela förskolan
 • vid många fall av maginfluensa - vid många fall av ögoninflammation
 • vid många fall av huvudlöss

I Smittskydd Skånes broschyr på Vellinge kommuns hemsida kan ni få mer information om ” När ditt barn blir sjukt” under Barn och Utbildning, Regler, Sjukt barn. www.vellinge.se

Ansvar: Ytterst ansvariga för smittskyddsarbetet på förskolan är styrelsen.

footer-tecknadmörkbrun2