Systematiskt kvalitetsarbete

Rutin och handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

“Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens intresse, behov och åsikter.
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet”. (Lpfö 98/16, s9)

system3

På Gyatrollets förskola ska alla barn utvecklas och känna sig trygga.
För oss är det viktigt att pedagoger, övrig personal, föräldrarna och barnen är delaktiga i kvalitetsarbetet.
  1. Vid läsårets början gör vi en nulägesbeskrivning. En analys av verksamheten och våra resultat. Hur ser det ut idag? Var är vi nu?
  2. Härefter bestämmer vi våra gemensamma förbättringsområden för Gyatrollet utifrån läroplanen samt sätter in de förbättringsåtgärder som behövs. Vart är vi på väg? Vilka mål har vi? Koppla strävansmål till ett värdegrundsmål.
  3. Avdelningarna bestämmer sen delmålen och hur arbetet ska startas upp. De gör en definition av målen. Vad behöver vi göra för åtgärder för att komma dit vi vill? Vem tar ansvar för vad? Vilka möjligheter och hinder finns?
  4. Vad har i gjort? Hur gick det? Vad hände? Hur går vi vidare? Vilka metoder ska vi använda? Hur dokumenterar/utvärderar vi? Detta måste hela tiden följas upp för att få fram ett nytt nuläge.
  5. I slutet av projektet gör vi en analys och tolkning. Har vi nått de mål som satts upp för arbetet? (Förbättringsmål och delmål) Vad har vi lärt oss? Hur ska fortsättningen se ut? Åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Anette Smith, rektor, är ansvarig för att det systematiska kvalitetsarbetet följs och skapa arbetssätt och rutiner som är effektiva när det gäller att dokumentera förskolan.
I skollagen finns det ett tydligt krav på att huvudman, förskolechef ska driva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Rektorn ansvarar att verksamheten bedrivs enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
(Lpfö 98/16, s16)

footer-tecknadmörkbrun2