Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

 

Förskolans kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i vårt systematiska kvalitetsarbete som är relaterad till nationella och läroplanens uppsatta mål för förskolan.

Kvalitetssäkring uppnår vi genom:
• Dokumentation och reflektion
• Avdelningsplanering, gemensam reflektion, nätverk, personalmöten och planeringsdagar.
• Utvecklingssamtal.
• Kompetensutveckling
• Förskolan har upprättat handlingsplaner för barnsäkerhet och likabehandlingsplan.
• Förskolan utför egenkontroll i systematiskt brandskydd och livsmedelshantering.

Utvärdering, uppföljning och analys sker systematiskt i form av diskussioner kring vårt arbete. Detta är vårt underlag för verksamhetens kvalitets och utvecklingsarbete.

Genom erfarenhet att arbeta tillsammans, systematiskt dokumentera och utvärdera den fortlöpande verksamheten skapar vi förutsättningar till ett levande kvalitets- och utvecklingsarbete.

footer-tecknadmörkbrun2